Bệnh nhân Phản hồi

Bởi vì chúng ta quan tâm trong việc đáp ứng những bệnh nhân của chúng tôi và gia đình mong đợi chúng tôi yêu cầu tất cả các bệnh nhân của chúng tôi hoàn thành và trở về khảo sát hài lòng bệnh nhân.

Cơ sở của chúng tôi có thành tích nổi bật của sự hài lòng của bệnh nhân. Các tiêu chuẩn của chúng tôi chăm sóc chất lượng cao được thể hiện trong phản ứng tích cực bệnh nhân của chúng tôi khảo sát của chúng tôi.
Bệnh nhân như các cuộc gọi điện thoại tiếp theo của nhân viên điều dưỡng của chúng tôi và môi trường thân thiện với nhân viên của chúng tôi sẽ giúp tạo ra. Chúng tôi liên tục đánh giá như thế nào chúng tôi có thể cải thiện cơ sở của chúng tôi và các dịch vụ chúng tôi cung cấp.

Bấm vào đây để có cuộc khảo sát của chúng tôi trực tuyến!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>