Hướng

Từ 55 Xa lộ: Hãy 55 Phía nam cho đến khi nó kết thúc (Newport Blvd.) Tiếp tục Newport Blvd. để lộ 1 và ở lại trong làn đường bên phải. Đi Hwy 1 (Tây Hwy Chi phí) nam 1/4 dặm và quẹo phải vào bãi đậu xe đầu tiên. Chúng tôi là trên tầng đầu tiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>